Tüzük

DOBERMANN IRK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1 – Derneğin Adı ve Merkezi;

Derneğin Adı; Dobermann Irk Derneği’dir.

Derneğin Merkezi; Antalya’dır. Şubesi açılmayacaktır.

Madde 2 – Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı;

Derneğin Amacı;

Dobermann sahiplerini ve Dobermann severleri bir çatı altında toplamak, Ülkemizdeki Dobermann ırkını kayıt altına almak, Dobermann ırkını kabul edilmiş standartları dâhilinde korumak ve gelişimine katkıda bulunarak bilinçli üretimini desteklemek, Ulusal ve uluslar arası düzeyde eğitimlerini sağlayarak bu ırkı insanların hizmetinde kullanılmasını sağlamak, Dobermann hakkında toplumu bilinçlendirerek bu ırk hakkında bilinen yanlışları ve önyargıları ortadan kaldırmak için gereken çalışmaları yapmak.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri;

Dernek üçüncü maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek için;

1- Dernek yukarıda belirtilen amaç ve amacı gerçekleştirmek için Dobermann ırkının yetiştirilmesi, yaygınlaştırılması ve bu köpeklerin gerekli sınavlar ve eğitimlerden geçirilerek insanların hizmetinde kullanılmasını teşvik eder.

2- Dobermann ırkını kayıt altına almak, bilinçli üretimini destekleyerek üretilen köpeklere soyağacı (secere) belgesi vermek.

3- Deprem, çığ ve benzeri tabii afetlerde arama kurtarma ekiplerine yardımcı olmak amacıyla kullanılması için gerekli faaliyetleri yerine getirmek.

4- Engelli vatandaşların yaşamlarına yardımcı olmak amacıyla onlara hizmet etmek ve bu köpeklerin üstün vasıflarından faydalanmalarını teşvik etmek amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.

5- Kolluk güçleri tarafından can, mal, gümrük güvenliği ve benzeri görevlerde kullanılmasını teşvik etmek amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.

6- Dobermann ırkının üstün meziyetli bir köpek olması sebebiyle toplumu bu köpekler hakkında aydınlatmak ve günlük hayatta kullanılmalarını teşvik edip bilgilendirmek.

7- Dobermann ırkının devamı, ırk kalitesini artırmak ve bu ırkın bozulmamasını sağlamak için gerekli araştırmaları yapmak var olan bilimsel veriler doğrultusunda üretimi desteklemek bu üretimden elde edilen standartları taşıyan köpekleri damızlık yapmak gerekirse bunu başarmış üretici ülkelerden damızlık getirmek ve getirilmesini teşvik etmek.

8- Dobermann ırk derneği bu köpeklerin eşleştirilmesi, sağlığı, bakımları, beslenmesi ve eğitilmesi konularında gerekli çalışmaları yapmak ve amaçları doğrultusunda bu hususta yapılacak faaliyetlere öncülük ederek kendi standartlarını oluşturmak için bilimsel çalışmalar yapmak veya yapılan çalışmalara destek vermektir.

9- Gerekli gördüğü yerlerde temsilci tayin ederek dernek çalışmalarının yürümesini ve üyelerin kontrolünü sağlar.

10- Amaç ve faaliyet konuları ile ilgili kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenler.

11- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda yazılı ve görsel basın ve yayın organları çıkartır.

12- Sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak için her türlü teknik araç gereci ve demirbaş malzemeyi alır.

13- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder.

14- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi işletme kurar.

15- Köpek yetiştiriciliği ile ilgili olan gerekli teknik donanımı içeren çiftlikler kurup, eğiticiler temin ederek gerekli eğitim faaliyetlerini yürütür.

16- Dernek üyelerini, derneğe hizmet sözleşmesi ile bağlı olanları ve derneğin amacını gerçekleştirmesi için gönüllü olarak çalışan kişileri yurt içinde ve yurt dışında masraflarını karşılamak suretiyle eğitime, sertifika programlarına, yarışmalara gönderebilir.

17- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır. Satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

18- Dernek amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf, federasyon kurulabilir veya kurulu bir federasyona katılabilir.

19- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır.

20- Dobermann ırk standartlarını korumak, eğitimini sağlamak ve bunları geliştirmek için yurtdışından bilirkişi, hakemler ve eğitmenler getirebilir, bunlara ücret ödeyebilir.

21- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, vakıflardan, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunur.

22- Derneğin amacı ve ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için işbirliği yapar.

23- Üyeleri ve toplumu bilinçlendirmek için amaç ve hizmet konularıyla ilgili her türlü toplantı, seminer, konferans, temsil, yarışma, gezi, festival, fuar ve diğer gösteri ve etkinlikler düzenleyebilir.

24- İhtiyaç görülen alanlarda çalıştırmak üzere sözleşmeli, iş akdine dayalı veya diğer şekillerde temin edilen personel çalıştırır ve bunların her türlü giderlerini karşılar.

25- Dernek amaç ve faaliyetlerini geliştirmek üzere; sosyal tesisler kurar, işletir, kurulu bir tesisi kiralar ve işletmesini kiraya verebilir, ayrıca lokal açar, kiralar veya işletmesini kiraya verebilir.

26- Dobermann ırkının bilinçli üretimi ve eğitimi için düzgün şekilde çalışan profesyonel çiftliklerin açılmasını teşvik eder ve denetler gerekli gördüğünde maddi yardım yapabilir.

27- Amacını gerçekleştirebilmek için yasalara uygun her türlü faaliyeti ilgili mercilerden izin almak suretiyle yapabilir.