Üretim Yönetmeliği

Giriş

Üretim Yönetmeliğinin amacı Dobermann ırkının planlı ve doğru bir şekilde üretimini sağlamak için düzenlenmiştir.

Dobermann ırkında olması gereken özellikler; karakteri, iş kabiliyeti, sağlıklı, anatomik özelikleri düzgün ve genetik bozukluğu olmayan üstün vasıflar gösteren Dobermann’ları üretim için kullanarak ve dünya standartlarında üretim yaparak bu ırkı gelecek nesillere doğru ve güçlendirerek taşımaktır.

 

1. Dobermann Üretimi

                Ülkemizde Dobermann üretimi yapacak kişi ve üreticiler Dobermann Irk Derneği ve Köpek Irkları Federasyonu ( KIF ) Yönetmelikleri, GenelKurul ve Yönetim Kurulu karar ya da kararları ile değişebilecek ya da eklenebilecek tüm kurallara eksiksiz koşulsuz uymak zorundadır.

 

2. Üretimde Kullanılacak Dobermann’ların Uyması Gereken Ön Şartlar:

 1. Bu yönetmelik doğrultusunda üretim yapacak Dobermannların Dobermann Irk Derneği ve Köpek Irkları Federasyonu Soy kütüğüne kayıtlı olması gerekmektedir.
 2. Tüm üretimler Dernek ve KIF ( Köpek Irkları Federasyonu ) yönetmelikleri doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.
 3. Üretimde kullanılacak Dobermann’lar her bakımdan sağlıklı olmalı, gerekli sağlık kontrolleri yapılmış, tüm aşıları düzgün yapılmalı ve bu kayıtlar sağlık karnesinde işlenmiş olmalıdır. Her üretim öncesi bu kayıtlar incelenecektir
 4. Davranış bozukluğu, sağırlık, körlük, diş bozuklukları ve eksiklikleri, çene bozuklukları, epilepsi ( sara ), tek ya da her iki testisinde keseye inmemiş olması, albinoluk, göz sorunları, ırka uygun olmayan tüy yapısı, ortopedik bozukluklar, kalça çıkığı gibi ağır hatalar gösterenDobermann’lar üretimde kullanılamaz.
 5. Erkek Dobermann’lar 18 ay, Dişi Dobermann’lar 20 ay  yaş sınırını tamamlamadan çiftleştirilemezler.
 6. Dişilerden en sık 12 ayda bir yavru alına bilir.
 7. Erkek Dobermann’lar en son 10, dişi Dobermann’lar en son 9 yaşında çiftleştirilebilirler.
 8. Erkek Dobermann’lar 12 ay içinde en çok 90 kere çiftleştirilebilirler.

İ.        15 ayı tamamladıktan sonra, sertifika sahibi dernek tarafından onaylanmış bir veteriner tarafından çekilmeli ve Kalça çıkıklığı  ( HD ) yönetmeliği kurallarınca dernek merkezine yollanmalıdır.

 1. Çiftleştirilecek dişi ve erkek Dobermann’ların 15 ayı geçtikten sonra FCI hakemi tarafından ırk standartları değerlendirmesi ya da bir ırk standartları yarışmasına girmiş ve en az iyi notu almış olması gerekir.
 2. Çiftleştirilecek dişi ve erkek Dobermann’lar DUS ( Dobermann Uygunluk Sınavı ) geçer not almak zorundadır. Bu sınavda başarısız olanDobermann’lar üretimde kullanılamazlar. ( 01.01.2013 tarihinden sonra uygulamaya başlanacaktır. )
 3. Çiftleştirilecek dişi ve erkek Dobermann’lar BH sınavını geçmek zorundadır. ( 01.01.2014 tarihinden sonra uygulamaya başlanacaktır. )
 4. Dişi sahibi FCI üyesi başka bir ülke bir erkek Dobermann ile çiftleştirmek ister ise Erkek Dobermann’da o ülkenin Dobermann kulübünün üretim koşulları aranır.
 5. Çiftleşmeden önce Dobermann sahipleri dişi ve erkek Dobermann’ları için dernek merkezinden onay alarak ve Dernek merkezinden tedarik etmiş olacakları Çiftleşme anlaşmasını imzalamalıdır. Bu anlaşma üretim sorumlusu tarafından onaylanmalıdır. Anlaşmanın birer kopyası dişi veerkek Dobermann sahiplerinde kalmalı 2 kopyası da bir dernek merkezinde biri KIF merkezine yollanmak üzere dernek merkezine ulaştırılmalıdır.
 6. Yönetmeliğe uymayan eşleşmeler gerçekleştirildiği takdirde Dobermann sahibi tüzük ve yönetmelik gereği cezalandırılır gerekli görülürse üyelikten çıkartılır ve yasaklı listesine alınır.
 7. Damızlık dişi ya da erkek Dobermann sahiplerinin Derneğe borcu olması durumunda çiftleşmeye izin verilmez.

 

3. Damızlık Dobermann Sahiplerinin Hak ve Yükümlülükleri:

 1. Erkek ve dişi Dobermann sahiplerinin hakları ve sorumlulukları bu yönetmelik ve KIF Üretim Yönetmeliğine göre yapılacak özel anlaşmalar ( Çiftleşme anlaşması ) ile belirlenmelidir. Çiftleşme anlaşması dişi ve erkek köpek sahipleri arasında imzalanmış olmasına rağmen anlaşmazlıklar söz konusu olursa FCI uluslar arası üretim yönetmeliği ve hükümleri geçerli olacaktır. (Çiftleşme anlaşması dernek merkezinden temin edilebilir.)
 2. Yapılan çiftleşme anlaşması üretim sorumlusu tarafından onaylanmalıdır.
 3. Dişi Dobermann sahibi doğumun nerede olacağını önceden derneğe bildirir.(Çiftleşme anlaşmasında bildirilir. )
 4. Damızlık Dobermann’ın ilgilisi, Sahibi ya da sahibinin yazılı bir anlaşmayla görevlendirdiği kişidir.
 5. Dobermann sahibi, Dobermann’ı kanunen satın almış ya da hibe yoluyla edinmiş bulunan, Dobermann’ı elinde bulunduran ve sahipliğini geçerli kayıt belgesi, soy kütüğü belgesi ve mikro-çip kodu ile ispatlayan kişidir. ( Sahip değiştiren Dobermann’lar Dernek merkezine bildirilmeli ve KIF soy kütük kayıtları değiştirilerek soy kütük belgesine değişiklik işlenmelidir.
 6. Dişi ve erkek Dobermann sahipleri eşleştirecekleri Dobermann’ları seçerken dernek merkezinden yardım alabilirler yönetmeliklere aykırı yanlış bir eşleşme durumunda dernek tüzük ve yönetmeliklerine göre cezalandırılırlar.
 7. Dobermann sahipleri eşleşme öncesi eşleştirecekleri Dobermann’ların kontrollerini yapmalı ve sağlık karnesini incelemeli, aşılama takvimin doğru olup olmadığını kontrol etmelidir. Gerekli gördüğü durumda veteriner kontrolü isteye bilirler.
 8. Dişi Dobermann’ın erkek Dobermann’a götürülmesi sahibi ya da görevlendirdiği güvenilir kişi tarafından yapılması gerekir. Dişi DobermannErkek Dobermann’ın ilgilisi tarafından eşleşme sonuna kadar bakılır ancak, bu süre boyunca tüm masraflar dişi Dobermann sahibine aittir. Dişiköpeğe bu süre boyunca bakmakla yükümlü olan kişi Dobermann’ın üçüncü şahıslara vereceği zarardan sorumlu olur.  Bu süreç içinde dişiDobermann ölürse ölüm sebebini bir veteriner raporu ile tespit ettirmeye ve durumu dişi Dobermann sahibine en kısa sürede bildirmeye mecburdur. Dişi Dobermann sahibi isterse Dobermann’ın ölü bedenini görebilmelidir. Ölüm sebebi bakmakla sorumlu kişiden kaynaklanmışsa,dişi Dobermann sahibi bu kayıpla ilgili olarak tazmin isteyebilir. Erkek Dobermann’ın Dişi sahibine bırakılması durumunda erkek Dobermannsahibi de aynı haklara sahiptir.

İ.        Damızlık Dobermann’ın ilgilisi dişiyi ancak anlaşmada belirtilen erkek Dobermann ile eşleştirmek zorundadır. Anlaşmada belirtilen ErkekDobermann’ın eşleşmemesi durumunda dişi Dobermann sahibinin bilgisi ve gerekli yönetmelik kuralları dışında başka bir erkek Dobermann ile çiftleştirilemez. Keza aynı dişi yumurtlama süresince birden fazla erkek Dobermann ile çiftleştirilemez.

 1. Dişi köpeğin istenmeden anlaşmada belirtilen erkek harici bir erkekle eşleşmesi durumunda derhal dişi Dobermann sahibi haberdar edilmeli ve doğacak tüm masraflar sorumlu kişi tarafından karşılanmalıdır. Bu durumda erkek Dobermann sahibi eşleşme bedeli ya da babalık hakkı talep edemez. Bu durum acilen dernek merkezine bildirilmelidir.
 2. Erkek Dobermann sahibi eşleşme tutanağını eşleşme bedelini almadan imzalamakta serbesttir. Ancak dişi köpeği güvence olarak alıkoyamaz.
 3. Erkek Dobermann sahibi anlaşmada belirtilen dışında doğacak yavrular üzerinde herhangi bir hak iddia edemez.
 4. Eşleşmenin doğru gerçekleşmesine rağmen dişinin gebe kalmaması durumunda eğer eşleme için çiftleşme ücreti alınmış ise, erkek Dobermannsahibi ücretsiz olarak dişinin bir sonraki eşleşme döneminde dişiyi aynı erkek Dobermann ile bir ücret talep etmeden çiftleşmeyi taahhüt eder ya da damızlık ücretinin bir kısmını ( en az % 70 ini ) geri ödeyerek anlaşmayı iptal edebilir. Bu durum ve detaylar çiftleşme gerçekleşmeden önce yapılmış olan anlaşmada bulunmalıdır.
 5. Doğan yavruların en az 8 haftalarını doldurmadan anne altından alınmaları ve sahiplendirilmeleri kesinlikle yasaktır.
 6. Tüm yaşayan yavrulara SKB çıkartılması mecburidir
 7. Erkek Dobermann sahibi ile babalık hakkı olarak yavru verilmesi konusunda anlaşmaya varıldı ise bunun anlaşmaya yazılmış olması gerekir ve aşağıdaki şartlar anlaşmada belirtilmiş olmalıdır.
 • Erkek Dobermann sahibinin yavru ya da yavruları seçeceği tarih,
 • Erkek Dobermann sahibinin yavru ya da yavruları teslim alacağı tarih,
 • Erkek Dobermann sahibinin yavru ya da yavruları seçeceği son tarih,
 • Erkek Dobermann sahibinin yavru ya da yavruları teslim alacağı son tarih,
 • Yavruların sahiplendirilmeden önce ilk seçim hakkının kimde olduğu,
 • Erkek Dobermann sahibinin hakkı olan yavruların ulaşım masraflarının ve sorumluluğunun kime ait olduğu ( eklenmediği takdirde erkekDobermann sahibine ait kabul edilir.),
 • Yavruların ölü doğması, yaşayan bir yada iki yavru kalması, erkek Dobermann sahibi tarafından seçilen yavru ya da yavruların teslim alınmadan ölmeleri gibi özel durumları kapsayan şartlar.

 

4. Suni Tohumlama:

                Suni tohumlama daha önce hiç yavrusu olmamış erkek ya da dişi Dobermann’larda uygulanmaz. Suni tohumlama ancak KIF ve Derneğimizin onayladığı yetkili veterinerler tarafından uygulanabilir. Suni tohumlama yapıldığında çiftleşme anlaşması ile birlikte damızlıkDobermann sahipleri ve suni tohumlamayı yapan veterinerinde imzalayacağı bir Suni Tohumlama Tutanağı düzenlenmeli ve bir kopyası dernek merkezine diğer bir kopyası federasyona iletilmelidir.

Erkek Dobermann’dan sperm alınması ve sair suni tohumlama masrafları dişi Dobermann sahibine aittir. Eşleşme öncesi, eşleşme sırasında ve eşleşme sonrası dişi ve erkek Dobermann sahiplere ait olduğu belirtilen tüm hak ve sorumluluklar suni tohumlama içinde geçerlidir.

 

5. Üretim Hakkı

Kural olarak Dişi Dobermann’ın sahibi yavruların üreticisi sayılır. Dişi Dobermann’dan yavru alma ve erkek Dobermann’ın damızlık olarak kullanma hakları üçüncü şahıslara devredilebilir. Bu devir eşleştirilmeden önce bir anlaşma yazılıp imzalanmak süratiyle gerçekleştirilmiş, dernek merkezine bildirilmiş ve KIF ‘e bildirilerek onaylatılmış olmalıdır. Devir anlaşmasına üretim hakkı devredilen dişi Dobermann’dan doğacak yavruların soy kütüğüne kimin tarafından yapılacağı da yazılmış olmalıdır. Böyle bir anlaşma ile dişinin üretim hakkını alan şahıs anlaşma süresince eğer anlaşma bir çiftleşme ve gebelik süresi için yapılmışsa eşleşme anından yavrular doğup anne altından çıkana yeni sahiplerine teslim edilene kadar yavruların üreticisi kabul edilir.

 

6. Çiftleşme Tutanağı:

Damızlık Dobermann’ların sahipleri ya da ilgililer Dernek merkezinden temin edecekleri çiftleşme anlamsını tam olarak doldurmalı ve karşılıklı olarak imzalamakla yükümlüdürler.

Çiftleşme Anlaşası aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 • Damızlık Dobermann’ların adları ve soy kütük numaraları.
 • Damızlık Dobermann’ların sahiplerinin ad soyadları ve dişi Dobermann sahibinin adresi.
 • Eşleşmenin tarihi
 • Damızlık Dobermann’ların sahiplerinin aralarında anlaştıkları şartlar açıklayıcı şekilde yazılmalı.
 • Damızlık Dobermann’ların sahiplerinin imzaları.
 • Çiftleşme anlaşması 4 nüsha olmalıdır. Birer kopyası dişi ve erkek Dobermann sahibinde, bir kopyası dernek merkezine, bir kopyası da KIF merkezine ulaştırılmalıdır.
 • Doğacak yavruların Soy Kütüğüne kaydedilebilmesi için Erkek Dobermann sahibinin Dişi Dobermann sahibine erkek köpeğin KIF tarafından onaylı soy kütük belgesi ( secere ) fotokopisi verilmek zorundadır.

 

7. Doğum Teyit Tutanağı:

                Doğum Teyit Formu KIF tarafından görevlendirilen kayıt ve kontrol görevleri tarafından düzenlenir. Kontrol görevlisi doğumum hemen arkasından haberdar edilir. İlk kontrol birinci haftada yapılır son kontrol yavrular 45 günlük olduktan mikro-çipler takıldıktan sonra yapılır. Son kontrol yavrular 8 haftalarını doldurmanda yapılmalıdır.

Dişi sahibi kontrol görevlisi ile doğumdan önce iletişime geçmeli ve programını yapmalıdır. Yavrular 45 günlük olduğunda tüm yavruları mikro-çiplerini taktırmalı bunu da kontrol görevlisinden ya da KIF merkezinde bilgi alarak gerçekleştirmelidir. Kontrol görevlisinin ulaşımı mikro-çip takılması, kayıt gibi ödenmesi gereken ücretler damızlık dişi sahibine aittir.

 

8. Doğum Bildirim Tutanağı:

Dişi Dobermann sahibi ya da ilgililer Dernek merkezinden temin edecekleri Doğum Bildirim Tutanağını tam olarak doldurmakla yükümlüdürler.

Doğum bildirimi doğru olarak bildirilmelidir yanlış bilgi ya da saklanan bir durum olduğu takdirde damızlık dişi ve sahibi bu durumdan dernektüzük ve yönetmelikleri gereği cezalandırılacaklardır.

Doğum bildirim tutanağına ilişik olarak baba,  anne ve yavruların SKB ön ve arka fotokopileri ile yavruların sahiplerinin ad soyadı, adres ve telefonları dernek merkezine bildirilmelidir.

Doğum Bildirim Tutanağı aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 • Dişi sahibi ya da ilgili kişinin isim soy ismi ve üretici ismi.
 • Anne ve babanın tam ismi.
 • Çekim, doğum, ilk kontrol ve son kontrol tarihleri.
 • Doğan Siyah Erkek Yavru, Doğan Siyah Dişi Yavru, Doğan Kahverengi Erkek Yavru, Doğan Kahverengi Dişi Yavru, Ölen Erkek Yavru, Ölen DişiYavru, Kalan Siyah Erkek Yavru, Kalan Siyah Dişi Yavru, Kalan Kahverengi Erkek Yavru, Kalan Kahverengi Dişi Yavru adetleri.
 • Her yavrunun ayrı olmak üzere Cinsiyet, Yavrunun Adı, mikro-çip No, Rengi, SKB No, Yavru Sahibi Adı Soyadı yarılmalıdır.

Bir batında doğan bütün yavruların hepsi aynı harf ile adlandırılıp kayıt edilir ve ilk üretim A harfinden başlayarak alfabetik sırayla devam eder.

 

9. Yavruların Soy Kütüğüne Kaydı:

Ülkemizde Soy kütüğü kaydı düzenleme yetkisi KIF ( Köpek Irkları Federasyonu ) tarafından yapılmaktadır. Bu yönetmelik KIF Yönetmeliğinden aynen alınmıştır. Değişiklik yapma yetkisi KIF’e aittir.

FCI ve KIF logosu taşıyan SKB’ler kayıtlı köpeğin kalitesini değil soy geçmişini ve kimliğini gösteren belgedir.

 •  Başka bir belge olmaması halinde, gebe dişinin sahibi, ya da bir anlaşma federasyona iletilmiş ise, dişinin üretim hakkını bu anlaşma ile devralmış olan kişi, doğacak yavruların üreticisi sayılır.
 • Yavruların KIF Soy Kütüğü’ne kaydedilmelerinden sonra bunlar için KIF tarafından hazırlanacak SKB’lerinin özellikleri KIF İç Tüzüğü ile belirlenmiştir. Yavrular, anne altından ayrılmadan önce mutlaka birer mikro-çip takılmış olmalı, mikro-çip barkotları federasyona federasyon’a doğum teyit formu ile birlikte iletilmiş bulunmalı ve mikro-çip barkotları federasyonca hazırlanan SKB’ne de işlenmiş olmalıdır.
 • Yavrular yeni sahiplerine mutlaka SKB’leri ile beraber teslim edilmeli, SKB’de üretici olarak adı geçen kişi hem SKB arka yüzüne hem de yavrunun kariyer defterindeki ilgili ilk sayfaya yavrunun sahipliğini devrettiği kişinin ad soyadı ve adresi kendi el yazısı ile yazıp imzalanmalıdır.
 • Yavrular, dişi köpek sahibi ya da anlaşma ile üretim hakkını devralmış bulunan geçici sahip adına ya da bunlardan birinin üretici ismi ile kaydedilir.
 • Kaydı olmadığı, izlenmesi gereken formaliteleri tamamlamamış olduğu için bir SKB’ ne sahip bulunmayan bir yavrunun sahibi ya da üreticisi, yavrunun KIF Soy Kütüğüne kayıtlı anne babadan olduğunu iddia ediyorsa, söz konusu yavrunun iddia ettiği gibi KIF Soy Kütüğüne kayıtlı anne babadan doğduğunu ispat etmek için, bir DNA testi yaptırmak zorundadır. KIF sadece TÜBİTAK tarafından yapılan DNA testlerinin neticelerini geçerli sayar.DNA testi giderleri, yavru sahibi ya da üreticisine , başvuru yapana aittir. Zira yavrunun KIF Soy Kütüğüne kayıtlı anne ve babadan doğmuş olduğunu ispat zorunluluğu, bunu iddia eden yavru sahibi ya da üreticiye aittir.
 • DNA testi neticesi olumlu çıkar yani yavrunun iddia edildiği gibi belli ve kayıtlı anne babadan doğmuş olduğunu doğruluyor olursa, yavru köpek için KIF Soy Kütüğü arşivinde bulunan anne babaya ait bilgileri de kapsayan bir SKB düzenlenerek bedeli karşılığında köpek sahibine teslim edilir.
 • SKB, adına düzenlendiği köpeğe aittir, aynı zamanda köpeğin nüfus kâğıdı yerine geçer. Bu belgenin özensiz ya da kötüye kullanılmaması gerekir. Bu yönde bir şüphe oluşması durumunda DNA testine başvurulur ve DNA testi giderleri köpek sahibine ait olur.
 • Yavrular için SKB ile birlikte her yavrunun adına düzenlenerek üreticiye iletilen kariyer defteri de keza adına düzenlendiği köpeğe aittir. Bu belgeler, köpeğin sahip değiştirmesi halinde mutlaka köpek ile birlikte yeni sahibine teslim edilmek zorundadır. Köpeğin önceki sahibi bu belgelerin ancak fotokopileri muhafaza edilebilir.